Vložit inzerát

Speciální pedagog - psychopedie

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p.o.
Ostrava (Moravskoslezský kraj)
Plný úvazek 26 000-30 000 tis .Kč

Náplň práce

Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost. Vyhodnocuje nápravné, reedukační a kompenzační postupy. Spolupracuje s rodinami a rodiči postižených dětí a mládeže během provádění nápravných metod

Náplň práce:
1. Poskytování poradenských služeb klientům SPC a jejich zákonným zástupcům, školám
a spolupracujícím institucím.
2. Komplexní kontrolní nebo cílená speciálně pedagogická diagnostika klientů SPC, a to ambulantně nebo návštěvou ve škole.
3. Poskytování rané péče dětem s mentálním postižením.
4. Doporučování individuálního vzdělávacího plánu, podle potřeby podíl na jeho vypracování a kontrola jeho plnění.
5. Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( spolupráce na zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů); vedení záznamů, odborné dokumentace a vedení statistických záznamů, přehled o docházce klientů.
6. Spolupráce s psychologem SPC na tvorbě plánu péče o klienta.
7. Metodická a konzultační činnost pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky a spolupracující organizace.
8. Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol se zdravotním postižením.
9. Zpracování a vedení záznamů o reedukaci, tvorba didaktických a metodických materiálů, tvorba pracovních listů.
10. Koordinace činností s výchovnými poradci, školními psychology, popř. školními metodiky prevence.
11. Spolupráce s poradenskými pracovníky speciálně pedagogických center a pedagogicko psychologických poraden při komplexním posouzení dítěte s více vadami.
12. Prohlubování svých odborných znalostí formou samostudia a účastí na akreditovaných vzdělávacích akcích.